Accountant with English

Introduction Thank you for your interest in our job position. Please fill out the form below. Using our application form is the quickest way to apply.
Personal details
*
*
*
*
Current employment
*
*
Resume Please upload your CV.
*
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Photo
Picture
No file selected Accepted file formats are: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Recommended image size: 200x260px. Maximum file size is 1 MB.
Other documents
Attachment 1
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Attachment 2
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku zaoferowania Pani/Panu pracy, także w celu związanym z nawiązaniem zatrudnienia, na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione także podmiotowi udostępniającemu nam platformę informatyczną do prowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z zawartą umową powierzenia – tj. Elevato sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji, archiwizacji i statystyki – przez okres 3 lata od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji (rozumianego jako dzień nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem)
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, archiwizacji i statystyki – przez okres 5 lat;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji oraz nawiązaniem Pani/Pana zatrudnienia, w przypadku zaoferowania Pani/Panu pracy;