Apply for future consideration

Information Please fill out the form below.
Personal information
*
*
*
*
Curriculum Vitae Please upload your CV.
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Other documents
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku zaoferowania Pani/Panu pracy, także w celu związanym z nawiązaniem zatrudnienia, na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione także podmiotowi udostępniającemu nam platformę informatyczną do prowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z zawartą umową powierzenia – tj. Elevato sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji, archiwizacji i statystyki – przez okres 3 lata od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji (rozumianego jako dzień nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem)
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, archiwizacji i statystyki – przez okres 5 lat;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji oraz nawiązaniem Pani/Pana zatrudnienia, w przypadku zaoferowania Pani/Panu pracy;